Sisältöön »
 

OLEMME
yrityksiä varten!

OLEMME
yrityksiä varten!

 
Liiketoiminnan kehittäminen

HankkeetRAHOITUSAGENTTI

Yhteyshenkilö
 Anne Tasaranta
 Alkanut
 1.3.2024
 Päättyy
 28.2.2026
 Hallinnoija
 Forssan Yrityskehitys Oy

 

Keskeinen sisältö

Forssan Yrityskehitys Oy, Linnan Kehitys Oy ja Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy käynnistävät yhdessä maakunnallisen pilottihankkeen, jossa kokenut rahoitusasiantuntija kartoittaa Kanta-Hämeen yrityksille ja kunnille sopivia EU-ohjelmia ja EU:ssa haettavaksi avautuvia rahoituksia. Pilottihanke tähtää suoraan EU:lta haettavan rahoituksen määrän kasvuun maakunnan pk-yrityksissä ja kunnissa. Rahoituskasvua tavoitellaan erityisesti hankkeisiin, jotka tukevat Kestävän kasvun Häme-maakuntaohjelman tavoitteita.

Hankkeen aikana maakunnassa lisätään osaamista suoraan EU:lta haettavan rahoituksen hakemiseen ja prosesseihin sekä myönteisiin rahoituspäätöksiin vaikuttamiseen. Erityisenä tavoitteena on kasvattaa pysyvää osaamista elinkeinoyhtiöissä.

 

Hankkeen tavoitteena on

 • EU:lta haetun rahoituksen määrän kasvu Kanta-Hämeen pk-yrityksissä ja kunnissa
 • Lisätä ja vahvistaa maakunnan EU-alueen yhteyksiä
 • Hakea maakunnan yrityksille kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisiltä markkinoilta
 • Kytkeä maakunnan toimijoita kansainvälisiin verkostoihin ja arvoketjuihin
 • Osaamisen kasvattaminen pysyvästi maakunnassa suoraan EU:lta haettavan rahoituksen hakemiseen, sen prosesseihin ja myönteisiin rahoituspäätöksiin vaikuttamiseen erityisesti elinkeinoyhtiöissä
 • Luoda kontaktit keskeisimpiin suomalaisiin ja eurooppalaisiin EU-rahoitusten hakijoihin
 • Täydentää yrityksille ja myös kunnille suunnattuja palveluja Kanta-Hämeessä

Hanke on Hämeen liiton rahoittama; Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) 


POWER

Yhteyshenkilö
Satu Nurmi
Alkanut
1.3.2024
Päättyy
31.8.2026
Hallinnoija
Forssan Yrityskehitys Oy

Keskeinen sisältö

Hanke keskittyy Forssan seudun yritysten ja innovaatioympäristön kehittämiseen, uusien investointien houkuttelemiseen sekä yritysten uudistumisen ja kasvun tukemiseen. Hanke luo elinvoimaa ja uusia kasvumahdollisuuksia ja mahdollistaa uuslen työpaikkojen syntymistä sekä edistää olemassa olevien yritysten uudistumista. Tavoitteena on laajentaa tai löytää uusia arvoketjuja sekä tunnistaa yritysten arvoverkkoja, jotta tunnistettujen kasvukärkien ja kyvykkyyksien kasvattam¡nen mahdollistuu. Yritysten hoksauttaminen uuden teknologian hyödyntämiseen, vastuullisuusnäkökulma huomioiden lisääntyy. Hanke edistää osaavan työvoiman kohdentamista työvoimapulaa kärsiville aloille

Hankkeen tavoitteena on 

Hankkeen tavoitteena on uus¡en investointien edistäminen sekä yritysten uudistumisen ja kasvun tukeminen. Tavoitteena on laajentaa tai löytää uusia arvoketjuja sekä tunnistaa yritysten arvoverkkoja, jotta tunnistettujen kasvukärkien ja kyvykkyyksien kasvattaminen on mahdollistuu. Yritysten hoksauttaminen uuden teknologian hyödyntämiseen, vastuullisuusnäkökulma huomioiden. Osaavan työvoiman kohdentaminen työvoimapulaa kärsiville aloille.

Hanke on Hämeen liiton rahoittama; Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)


 


FORCE

Yhteyshenkilö
Hannu-Heikki Saarinen
Alkanut
1.9.2023
Päättyy
31.8.2025
Hallinnoija
Forssan Yrityskehitys Oy

Keskeinen sisältö

Hankkeessa keskeisenä tavoitteena on seudun elinkeinopoliittisen ohjelma laadinta sekä sen kautta vastata kohdanneeseen rakennemuutokseen. Yritysten aktivoiminen omissa toimissaanuusien teknologioiden hyödyntämiseen sekä erilaisten digitaalisten palveluiden käyttöönottoon. Keskeisenä toimena on myös vastuullisuuden tiedostaminen sekä sen nostaminen esiin markkinoinnissa. Hanke tulee vastaamaan seudun kuntien, yrittäjäjärjestöjen ja muiden elinkeinotoimijoiden keväällä 2023 yhteisesti lausuttuihin toimenpide-ehdotuksiin seudullisen yhteistyön ja elinvoiman kehittämisestä. Hankkeessa kohdennetaan toimenpiteitä yrityskohtaisten aktivointien lisäksi seudulla vapaana olevien toimitilojen uudelleen hyödyntämiseen sekä seudun työpaikkaliikkumisen edellytysten kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on 

 • Seudun elinkeinopoliittisen ohjelman laadinta
 •  Vapautuneen työvoiman kohdentaminen työvoimapulaa kärsiville aloille
 •  Yritysten kiinnostuksen herättäminen uuden teknologian hyödyntämiseen
 •  Seudun vetovoimatekijöiden ja näkyvyyden kehittäminen
 •  Kartoittaa uusia toimijoita vapaisiin toimitiloihin
 •  Joukkoliikenteen kehittämisselvitys työmatkaliikenteeseen
 •  Osaajien ja yritysten yhteistyön tiivistäminen innovaatioekosysteemiksi

Hanke on Hämeen liiton rahoittama; Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)


 


ELÄMYKSET ESIIN -ELÄMYSTALOUDESTA KASVUA MATKAILUUN

Yhteyshenkilö
Mari Noromies-Wahl
Alkanut 
1.1.2024
Päättyy
31.12.2025
Hallinnoija 
Linnan Kehitys Oy

Maakunnallisen hankkeen päätoteuttajana on Linnan Kehitys Oy ja kumppaneina sekä osatoteuttajina ovat Forssan Yrityskehitys Oy ja Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy.

Keskeinen sisältö

Tiedonvälityshankkeessa tuodaan kattavasti tietoa yrityksille oman liiketoiminnan kehittämiseen ja diginäkyvyyteen. Hankkeen aikana järjestetään yrityksille infotilaisuuksia muun muassa tuotteistamisesta, matkailun diginäkyvyyskanavista, verkkokaupasta ja rahoituksista. Infotilaisuuksien lisäksi hankkeen verkkosivuille kootaan linkkejä ja oppaita, joiden avulla yritykset voivat kehittää liiketoimintaansa ja diginäkyvyyttään. Hankkeen kohderyhmänä ovat maakunnan maaseutualueiden yrittäjät, joilla on matkailuun liittyvää palvelutarjontaa. Erityinen fokus on  elämyspalveluiden tuottajissa esim. luontopalvelut, tilaelämykset, ruokaelämykset, sauna ja hyvinvointielämykset.

Tavoitteet ja toimenpiteet

 • Liiketoimintaosaamisen kasvattaminen – Back to Basics
 • Elämystuotteiden diginäkyvyyden ja ostettavuuden parantaminen
 • Kansainvälistymisvalmiuksien ja maakunnan kansainvälisen näkyvyyden kasvattaminen
 • Rahoitusmahdollisuudet kehittämisen tukena
 • Viestintä toimijoille

Hankkeen rahoittajana on Euroopan maaseuturahasto

Tuotteistamisen ja hinnoittelun tietoiskun tallenne, kesto 1h 28min

 

Kohti kestävää työllistymistä Lounais-Hämeessä

Yhteyshenkilö
Anne Tasaranta
Alkanut
1.4.2023
Päättyy
31.5.2024
Hallinnoija

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä koordinoi Kohti kestävää työllistymistä Lounais-Hämeessä -ESR+ -ryhmähanketta, jonka osatoteuttajina toimivat Forssan kaupunki ja Forssan Yrityskehitys Oy

Keskeinen sisältö

Hanke on Lounais-Hämeen työllisyydenhoidon kehittämiselle erityisen tärkeä. Seudulla on luotu allianssisopimuksen myötä yhteinen tahtotila työllisyydenhoidon yhteiseen toimintaan ja hankerahoituksella voidaan jatkaa kehittämistä viemällä suunnitellut prosessit käytäntöön. Hanke valmistaa seudun kuntia ja toimijoita valmistella olevaan TE2024-uudistukseen, joskin luotavat palvelut tulevat käyttöön heti ja palvelevat siitä huolimatta, mikä on valtakunnallisen uudistuksen aikataulu. Hankkeen avulla voidaan rakentaa pilottikokeilu, jolla helpotetaan sekä työnhakijoiden ja alanvaihtajien että työnantajien kohtaamista. Tällä olisi välitön vaikutus seudun kohtaanto-ongelmaan ja näkyisi työllisyyden paranemisena ja työttömyysasteen laskuna. Hanke myös mahdollistaa entistä paremmin työnantajien osaavan työvoiman saannin. Uuden mallin pilotointi vaatii henkilöresurssia sekä tuotteistamista, jotta yhden luukun periaatteella toimiva palvelu on kohderyhmien löydettävissä.  Mallin avulla voidaan tuoda osaamisen kehittämisen palvelut entistä lähemmäksi asiakasta ja tämä vaikuttaa pidemmällä aikavälillä myös seudun asukkaiden koulutustasoon.

Hankkeen tavoitteena on 

  1.    Alueen työttömien työnhakijoiden palveluiden saatavuuden varmistaminen. Samanlainen urahjaus kaikille työnhakijoille; tavoitteena työ yksilöllisellä suunitelmalla ja aikataululla yli organisaatio- ja kuntarajojen. Ekosysteemin aito tavoitteellinen ja toiminnallinen yhteistyö. 

  2.    Kestävä työllistäminen niin että asiakas ei enää putoa pois palvelujen piiristä. Tavoitteena on tuoda asiakkaiden aktivointitoimenpiteisiin uusia työkaluja. Yhteistyössä otetaan huomioon tiedon kulku asiakkaan eri vaiheista, jolloin saadaan asiakkaalle pidempi polku ja mahdollisuus kestävään työllistymiseen, ei pelkästään työkokeiluihin, vaan myös osaamisen lisäämisellä.

  3.    Kohtaanto- ongelmaan työkaluja. Tavoitteena on rekrytoinnin helpottaminen käyttämällä alkuun työhönohjaajaa työpaikoilla mm. avustamassa työtehtävien ohjeistamisessa.  Tavoitteena myös työn merkityksellisyyden lisääminen erityisesti nuorille. 

  Tavoitteita mitataan hankkeeseen osallistuvien kohderyhmien sijoittumisella työhön tai koulutukseen tai muuhun toimenpiteeseen. 

  Tuotosindikaattorina toimii hankkeessa tuotettujen palvelujen määrä ja tulosindikaattorina myös osallistujien ja sidosryhmien palautteet.

Ota yhteyttä

Hannu-Heikki Saarinen
Kehitysjohtaja
puh. 050 550 3155
hannu-heikki.saarinen@fyk.fi

 

Ota yhteyttä

 

hannu1182084539.jpg

 

Hannu-Heikki Saarinen
Kehitysjohtaja
puh. 050 550 3155
hannu-heikki.saarinen@fyk.fi